Polityka prywatności Kreator sp. z o.o. sp.k. Kreator sp. z o.o. sp.k. (dalej także jako „Spółka”) szanuje i troszczy się o prawo do prywatności każdego korzystającego z Witryny mieszczącej się pod adresem www.durabo.eu (dalej także jako „Witryna”) i dlatego za swój cel przyjmuje podejmowanie oraz nieustanne poszukiwanie wszelkich możliwych środków, które umożliwią bezpieczne przechowywanie zgromadzonych danych oraz zapewnią w procesie przetwarzania jak najpełniejszą ich ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych. Świadomość pełni zaufania, jakiej oczekują Użytkownicy Witryny (dalej także jako „Użytkownicy”) oraz odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników motywuje do permanentnego podnoszenia standardów tej ochrony. Poziom ochrony prywatności oraz polityka „cookies” przyjęte w ramach Witryny są zgodne ze standardami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejsza polityka prywatności stanowi regulację prawną dotyczącą zasad korzystania z Witryny oraz zasad dotyczących przetwarzania przez Spółkę zgromadzonych danych osobowych.
 • Ochrona danych osobowych.
 • Korzystanie z Witryny związane jest z przedstawieniem Użytkownikom zakresu usług i produktów oferowanych przez Spółkę. Przy zakupie produktów lub usługi za pośrednictwem Witryny, w tym w szczególności zakupu produktów, możemy wymagać podania określonych danych osobowych lub finansowych Użytkownika, w tym:
  1. informacji niezbędnych w celu nawiązania kontaktu (dalej „Informacje kontaktowe”), tj.: nazwy/imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego,
  2. informacji niezbędnych w celu przeprowadzenia transakcji (dalej „Informacje finansowe”), tj.: informacji o karcie kredytowej/debetowej wykorzystywanej w celach płatniczych, adresu miejsca zamieszkania,
  3. informacji geograficznych lub demograficznych związanych z badaniami rynku, z wyłączeniem jakichkolwiek danych wrażliwych (dalej „Informacje demograficzne).
 • Informacje kontaktowe, Informacje finansowe i Informacje demograficzne zwane będą dalej łącznie „Informacjami o Użytkowniku”.
 • Podanie Informacji o Użytkowniku jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę oraz stanowi warunek niezbędny dla możliwości pełnego korzystania z Witryny.
 • Informacje o Użytkowniku przetwarzane są na podstawie ww. zgody oraz zawartej ze Spółką umowy, której przedmiotem jest sprzedaż i dostarczenie Użytkownikowi produktów lub usług oferowanych przez Spółkę. 
 • Informacje finansowe są wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia i rozliczenia transakcji zainicjowanej przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny – Spółka korzysta z usługodawcy zewnętrznego w celu przeprowadzenia operacji finansowych przy wykorzystaniu podanych przez Użytkownika Informacji finansowych, na co Użytkownik wyraża zgodę w myśl postanowień pkt. 3 powyżej.
 • W wypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na uzyskiwanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Spółka uprawniona jest do przesyłania tego rodzaju informacji za pośrednictwem poczty e-mail. Wspomniana zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie. Dodatkowo Spółka może skontaktować się z Użytkownikiem w celach badawczych – Użytkownik może również zrezygnować z tego rodzaj badań rynku.
 •  Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych (Informacji o Użytkowniku): 
  1. umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
  2. zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia),
  3. umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
  4. ciążący na Spółce obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia),
  5. prawnie uzasadniony interes Spółki, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 • Każdy Użytkownik w każdej chwili ma prawo do: 
 1. dostępu i wglądu do swoich danych osobowych przekazanych w ramach Informacji o Użytkowniku,
 2. poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
 3. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 4. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. przenoszenia danych osobowych,
 7. żądania usunięcia danych osobowych,
 8. złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że Informacje o Użytkowniku są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 •  Spółka może ujawnić Informacje o Użytkowniku, w przypadkach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności na wezwanie właściwych organów władzy, po przedstawieniu przez podmiot żądający dostępu stosownego i zgodne ze wspomnianymi wymogami prawa umocowania.
 •  Spółka może przekazywać dane osobowe swoim partnerom handlowym, którzy współpracują ze Spółką. Przekazanie danych osobowych może nastąpić wyłącznie w celach sprzedaży lub dostarczenia Użytkownikowi produktów lub usług oferowanych przez Spółkę. Partnerzy handlowi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązani są do dochowania wszelkich standardów związanych z ochroną przekazanych im danych osobowych.
 • Informacje o Użytkowniku będą przetwarzane przez Spółkę przez okres, w którym będzie ku temu podstawa prawna, a więc do momentu gdy: przestanie na Spółce ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący Spółkę do przetwarzania Informacji o Użytkowniku; ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą poprzez Witrynę; Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie Informacji o Użytkowniku, jeśli to ona była podstawą do przetwarzania (w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej).
 • Administratorem danych osobowych podanych w ramach Informacji o Użytkowniku jest Kreator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520158 (dane kontaktowe poniżej w pkt V).
 • Prawa autorskie.
 1. Witryna chroniona jest prawem autorskim.
 2. Prawa autorskie do Witryny i jej poszczególnych elementów przysługują niepodzielnie Spółce. Zwielokrotnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie, publikowanie lub dokonywanie innych czynności, których przedmiotem jest jakakolwiek zawartość Witryny wymaga uprzedniej zgody Spółki wyrażonej na piśmie, z wyłączeniem wykorzystywania w celach niekomercyjnych i dla własnego użytku. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie przysługujące Spółce do Witryny są zabronione.
 3. Wszelkie umieszczone w Witrynie nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne zastosowane oznaczenia stanowią znaki towarowe podlegające ochronie prawnej i korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Spółki wyrażoną na piśmie.
 • Odpowiedzialność.
 • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczone w Witrynie bez jej zgody lub przez nią nieopracowane. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym wymaga formy pisemnej.
 • Spółka informuje, że serwisy i strony internetowe, do których odesłania znajdują się na Witrynie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Spółkę i Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte. Użytkownik Witryny decydując się na korzystanie z odesłań, o których mowa powyżej, czyni to na własną odpowiedzialność.
 • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek błędów Witryny wywołane wirusami komputerowymi lub innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich.
 • Polityka ‘cookies’.
 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Witrynę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik odwiedzający Witrynę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
 2. Spółka może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Witryny w następujących celach:
 1. identyfikacji Użytkowników;
 2. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzach, ankietach lub danych logowania;
 3. dostosowywania zawartości Witryny do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Witryny;
 4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Witryny.
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Witryny. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Witrynę – zgodnie z przepisami prawa taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
 • Postanowienia końcowe.
 1. Spółka zastrzega prawo do dokonywania zmian Witryny oraz niniejszej polityki prywatności w każdym czasie, w jakimkolwiek zakresie. Informacja o wszelkich tego typu zmianach będzie publikowana na łamach Witryny.
 2. W wypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy, opinii lub sugestii dotyczących Witryny lub jej zawartości, jak również w sprawach związanych z przetwarzaniem Informacji o Użytkowniku prosimy o kontakt przez e-mail: [email protected] lub na adres Spółki, tj.:
Kreator sp. z o.o. sp.k., ul. Mazurska 20, 87-100 Toruń.